ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ

ಸೇವಾ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಸಮಯಗಳು
ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಗ್ರಹಣೆ (mCollect) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 0831 2424401 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 10:00 AM ರಿಂದ 05:00 PM (ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ)