ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರ

ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಧೋಬಿ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.