ಶಿಕ್ಷಣ

ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 03 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ: –

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಶಾಲೆಯ ಹೆಸರುತರಗತಿಶಕ್ತಿಆವರಣ
1 ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮರಾಠಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ. I to X 390 ಕಚೇರಿ ಆವರಣ
2 ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉರ್ದು - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ. I to X 520 ಕಚೇರಿ ಆವರಣ
3 ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. I to X 764 ಕಚೇರಿ ಆವರಣ
ಒಟ್ಟು: - 1674
4 ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಾಲಯ 35 ಕಚೇರಿ ಆವರಣ

1) ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 2014-15ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ.
2) ಈ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್-ಇನ್ ನೆರವು ನೀಡಲು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು.