ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ 2007
ವಾರ್ಡ್ I ರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2020
ವಾರ್ಡ್ II ರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2020
ವಾರ್ಡ್ III ರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2020
ವಾರ್ಡ್ IV ಯ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2020
ವಾರ್ಡ್ V ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2020
ವಾರ್ಡ್ VI ರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2020
ವಾರ್ಡ್ VII ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2020