ಮಂಡಳಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರುಹುದ್ದೆವಿಭಾಗಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
1 ಶ್ರೀ. ಎಂ ವೈ ತಾಲ್ಲೂಕರ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 9449011817
2 ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಎಂ ಕಲಾಲ್ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಖಾತೆಗಳು 9449441587
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪೆಟ್ಕರ್ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಕಂದಾಯ 9972140232
4 ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್ ಮನ್ನೂರ್ಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 9448140299
5 ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಶ್ ಎನ್ ಸಖಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ 9448194602
6 ಶ್ರೀ. ಬಿ ಎಸ್ ಗುಡೋಡಗಿ ಹಿರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಐಟಿ 9980373741
7 ಶ್ರೀ. ಆರ್ ಬಿ ಅನಗೋಲ್ ಆರ್ ಎಂ ಒ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 9481003882
8 ಶ್ರೀಮತಿ. ನಿಶಾ ಗವಾಡೆ ಎಚ್.ಎಂ. ಮರಾಠಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 9986730119
9 ಶ್ರೀ. ಪಿ ಎಸ್ ಬಿರ್ಜೆ ಎಚ್.ಎಂ. ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 9972944878
10 ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ ಸ್ಕಿತ್ತೂರು ಎಚ್.ಎಂ. ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 9845477767
11 ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಜುಮ್ ಚೌಧರಿ ಎಚ್.ಎಂ. ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 9538624782
12 ಶ್ರೀ. ಖಾದರ್ಸಾಬ್ ಅಮರಾವತಿ ಎಚ್.ಎಂ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ 7022113204