ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಶೀರ್ಷಿಕೆಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1 ಆಗಸ್ಟ್ 2020ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
3 ಜನವರಿ 2021 ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
4 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರ ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
5 ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
7 ಮೇ 2021 ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು