ಬೀದಿ ದೀಪ

ಮಂಡಳಿಯು 1138 ಸೋಡಿಯಂ ಆವಿ / ಮೆಟಲ್ ಹಾಲೈಡ್ ದೀಪಗಳ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  28 ಮಿನಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ