ಟೆಂಡರ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಕೆಲಸದ ಹೆಸರು / ಟೆಂಡರ್ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶದ 2, 3, 4 ಮತ್ತು 6 ವೀಲರ್‌ಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದವು ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ.