ಅತಿಥಿ ಗೃಹ

belgaum-guest-house

ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಗೃಹವಿದೆ

1. ವಿಐಪಿ ಸೂಟ್ -01
2. ಸಾಮಾನ್ಯ -02